Disclamer – Gebruiksvoorwaarden

 

Het onderstaande is van toepassing op de website van MarjannekeScholtheis.nl.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

In deze disclaimer wordt verstaan onder;
MarjannekeScholtheis.nl: alle onder het internetdomeinnaam MarjannekeScholtheis.nl vallende internetpagina's en de daaraan gerelateerde en   verbonden internetdomeinnamen en websites;
Bezoeker, gebruiker, u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
De website: iedere webpagina waarin MarjannekeScholtheis.nl een (hyper)link naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

Information Not Warranted or Guaranteed:
The official MarjannekeScholtheis.nl website and all pages linked to it or from it, are PROVIDED ON AN "AS IS, AS AVAILABLE" BASIS. MARJANNEKESCHOLTHEIS.NL MAKES NO WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO ANY INFORMATION OR USE OF INFORMATION CONTAINED IN THE WEBSITE, OR LINKED FROM IT OR TO IT.

MarjannekeScholtheis.nl does not warrant or guarantee the accuracy, adequacy, quality, currentness, completeness, or suitability of any information for any purpose; that any information will be free of infection from viruses, worms, Trojan horses or other destructive contamination; that the information presented will not be objectionable to some individuals or that this service will remain uninterrupted.

No Liability:
MarjannekeScholtheis.nl its agents or employees shall not be held liable to anyone for any errors, omissions or inaccuracies under any circumstances. The entire risk for utilizing the information contained on this site or linked to this site rests solely with the users of this site.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit MarjannekeScholtheis.nl iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

MarjannekeScholtheis.nl verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De informatie op deze site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. MarjannekeScholtheis.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van veranderingen en/of wijzigingen.

MarjannekeScholtheis.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie of de gevolgen die intreden door het gebruik van deze informatie. Aan de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Voor de rubrieken agenda, artikelen, berichten en nieuws geldt dat de inhoud van de berichten haar actualiteit inmiddels kan hebben verloren.

MarjannekeScholtheis.nl ontvangt voor de rubrieken agenda, artikelen, berichten, nieuws materiaal in de vorm van tekst en afbeeldingen van derden. Dit materiaal is van educatieve en/of wetenschappelijke aard, is een recensie of bevat nieuws informatie. De inhoud van dit materiaal wordt door MarjannekeScholtheis.nl gecontroleerd op taalgebruik maar niet op de juistheid ervan. De inhoud/informatie van dit materiaal valt onder de directe verantwoordelijkheid van de auteur/toezender. MarjannekeScholtheis.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie. Afbeeldingen geplaatst bij artikelen in de bovengenoemde rubrieken dienen als citaat bij het betreffende artikel.

Al het materiaal zoals; berichten, persberichten, teksten, afbeeldingen e.d. is voor MarjannekeScholtheis.nl rechtenvrij. De aanbieder van dit materiaal dient over deze rechten te beschikken en is tevens verantwoordelijk voor de gegevens die nodig zijn voor plaatsing. Ingeval van een geschil zullen claims van derden worden doorverwezen naar de aanbieder.

MarjannekeScholtheis.nl heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie aangeboden op de website van MarjannekeScholtheis.nl door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie. Voor het overige wordt verwezen naar de voorwaarden van MarjannekeScholtheis.nl, die zijn opgenomen in deze website.

MarjannekeScholtheis.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor koppelingen/links (verwijzingen buiten het domein, naar sites van derden) en de daarin geboden informatie en/of (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op die sites wordt verstrekt. Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal MarjannekeScholtheis.nl hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

MarjannekeScholtheis.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan MarjannekeScholtheis.nl de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal MarjannekeScholtheis.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Copyright;
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken (m.u.v. het aangeboden materiaal dat aangeboden is te downloaden), zijn in eigendom of licentie bij MarjannekeScholtheis.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van MarjannekeScholtheis.nl

Op raadpleging van deze en iedere aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze pagina, onze voorwaarden en voorschriften van Nederlands recht van toepassing

MarjannekeScholtheis.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

 


Contact